« Wróć

Statut

STATUT

Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz pracodawców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.

2. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych
oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

3. Izba w językach obcych używa nazwy:

1)  w języku angielskim: Regional Chamber of Commerce in Kalisz

2)  w języku niemieckim: Regionale Handelskammer in Kalisz

3)  w języku rosyjskim: Региональная торговая палата в Калише

 

§ 2

1.  Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie województwa wielkopolskiego, oraz poza jej granicami. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

2.  Izba może współpracować i być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji
i stowarzyszeń.

 

§ 3

Siedzibą Izby jest miasto Kalisz.

 

§ 4

Izba używa następujących pieczęci:

1) pieczęć okrągła z godłem państwowym pośrodku i z napisem w otoku: Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu;

2) pieczęć podłużna z napisem: Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu i adresem Izby.

ROZDZIAŁ II

Zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji

 

§ 5

Izba jest rzecznikiem interesów przedsiębiorców i pracodawców, której zadaniem jest:

1) reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów państwa, administracji państwowej i samorządowej oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych;

2) działanie na rzecz godzenia interesów pracodawców, pracowników oraz dobra publicznego;

3) ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Izbie wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego;

4) podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych;

5) współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej, w tym także w zakresie współpracy zagranicznej;

6) wyrażanie opinii o  stanie rozwoju gospodarczego oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej, a w szczególności wnioskowanie o zmianę, nowelizację i tworzenie przepisów prawnych w tej dziedzinie.

7) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą;

8)  działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu oraz doskonalenia zawodowego pracowników;

9)  promowanie i wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców oraz kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych;

10) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków;

11) informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby;

12) inspirowanie i rozwijanie współpracy członków Izby;

13) wykonywanie innych zadań powierzonych Izbie na jej wniosek lub za jej zgodą.

 

§ 6

Izba realizuje zadania statutowe poprzez:

1)  świadczenie na rzecz członków i przedsiębiorców pomocy, w różnych formach i zakresie;

2)  współpracę z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno-zawodowymi oraz organizacjami i instytucjami o charakterze ogólnokrajowym, ogólnounijnym (UE) oraz międzynarodowym;

3) tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej;

4) wykonywanie zadań w zakresie współpracy z zagranicą;

5) udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo – konsultacyjnej;

6)  inspirowanie i pomoc organizacyjną w działalności marketingowej i promocji, w tym organizowanie misji handlowych, wystaw, targów, konkursów;

7) popieranie rozwoju kształcenia zawodowego i współpracę z właściwymi organami oświatowymi w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego;

8) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej oraz kulturalnej i sportowo-turystycznej służącej m.in. integracji członków Izby;

9) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz administracji państwowej oraz samorządowej;

10)  wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;

11)   ustanowienie ekspertów Izby;

12)   tworzenie komisji społecznych oraz rad  i  innych  zespołów kolegialnych służących pomocą w wypracowaniu stanowiska Izby;

13)   tworzenie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów, mogących wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi służyć realizacji statutowych celów Izby;

14)   tworzenie warunków dla funkcjonowania działającego przy Izbie Sądu Arbitrażowego w Kaliszu („SA RIG”), mającego charakter sądu polubownego, w celu niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz rozwijanie, w ramach funkcjonującego Centrum Mediacji, działań mediacyjnych w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, a także tworzenie warunków do współpracy sądów arbitrażowych działających przy organizacjach członkowskich Krajowej Izby Gospodarczej.

 

 § 7

I. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, w celach statutowych, w zakresie:

 

  46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
  46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
   46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
   46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
   47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
   47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
    47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
    47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
    58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
    62.01. Z Działalność związana z oprogramowaniem,
    62.02. Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
    64.19. Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
    64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
    66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
    66.21. Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
    68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
    68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
    69.10. Z Działalność prawnicza,
    69.20. Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe,
    70.22. Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
   73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
   73.20. Z Badanie rynku i opinii publicznej,
   74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
    74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
     77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
    78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
    82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
    82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
    82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca  prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
    85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 

II. W realizacji celów statutowych i działalności gospodarczej Izba może korzystać z elektronicznych narzędzi komunikacji.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

Członkostwo w Izbie może mieć charakter zwyczajny, sympatyka  i honorowy.

 

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub organizacja zrzeszająca powyżej wskazane podmioty.

2. Członkiem sympatykiem Izby może zostać osoba fizyczna o wysokim autorytecie
i niepodważalnych walorach moralnych, która działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samorządu gospodarczego.

 

 

§ 10

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby po:

1)  złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej;

2)  wniesieniu wpisowego.

2.  Przyjęcie w poczet członków sympatyków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby.

3.      Zarząd Izby odmawia przyjęcia w poczet członków Izby, m.in. jeżeli dotychczasowa działalność kandydata sprzeczna jest z zasadami przyjętymi przez Izbę.

4.      W  przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, składający deklarację może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Izby, w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

 

§ 11

1. Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się w realizowaniu celów Izby.

2. Tytuł Honorowego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu nadaje Walne Zgromadzenie Izby na wniosek Zarządu.

3. Osobie, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu   Izby lub Dyrektora Generalnego Izby i w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju Izby, Walne Zgromadzenie może – na wniosek Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – nadać tytuł Honorowego Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu.

4. Tytuł Honorowego Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu i tytuł Honorowego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu są tytułami dożywotnimi.

5. Osoby, którym nadano tytuł Honorowego Członka lub Honorowego Prezesa Izby mogą być desygnowane przez Prezesa Izby do różnych gremiów krajowych
i międzynarodowych jako reprezentanci Izby.

 

§ 12

1.  Z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 Statutu, członkowie zwyczajni  Izby realizują swoje prawa oraz obowiązki:

1) osobiście lub przez umocowanych przez siebie przedstawicieli - w przypadku osób fizycznych;

2) poprzez przedstawicieli - w przypadku osób prawnych

2. Jeden przedstawiciel reprezentować może tylko jednego członka.

3. W Walnym Zgromadzeniu każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos

4. Członkowie honorowi i sympatycy wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)  uczestniczenia w pracach Izby, korzystania z jej pomocy;

2)   wybierania i bycia wybieranym do organów Izby;

3)   zgłoszenia wniosków dotyczących działalności Izby;

4)   powoływania się na członkostwo w Izbie w korespondencji, reklamie lub innych materiałach i oświadczeniach;

5)   członkostwa w innych organizacjach i stowarzyszeniach, w tym w innych Izbach Gospodarczych, o ile ich założenia nie stoją w sprzeczności z założeniami i działalnością Izby.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)  uczestniczenia w realizacji statutowych celów i zadań Izby;

2)  przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich;

3)  przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Izby;

4)  terminowego uiszczania składek członkowskich;

5)   brania czynnego udziału w pracach Izby.

 

§ 15

1. Członkowie honorowi, w tym Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Kaliszu,  i członkowie sympatycy mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Izby z głosem doradczym, bez możliwości głosowania na Walnym Zgromadzeniu, w tym również bez czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby.

2. Członkowie zwyczajni, członkowie honorowi,  i członkowie sympatycy zobowiązani są do dbania o dobre imię Izby, przestrzegania norm współżycia społecznego oraz zasad etyki w działalności gospodarczej.

 

§ 16

1. Członkostwo zwyczajne w Izbie ustaje w przypadku wystąpienia, wykreślenia, wykluczenia, wygaśnięcia:

1)  wskutek wystąpienia – z datą otrzymanie przez Zarząd pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu z Izby lub przekształcenia w członkostwo stowarzyszone;

2) wskutek wykreślenia z powodu utraty statutowych wymogów członkostwa –  z dniem wykreślenia oraz z powodu niepłacenia składek w pełnej wysokości za okres co najmniej 6 miesięcy – wraz z upływem ostatniego dnia miesiąca, za który nie została zapłacona składka członkowska;

3) wskutek wykluczenia z Izby z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał jej organów lub gdy dalsze jego członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby, lub gdy godzi w jej dobre imię – z dniem wykluczenia;

4) wskutek wygaśnięcia z powodu zaprzestania działalności przez członka lub jego śmierci – z datą zaprzestania działalności lub z chwilą śmierci.

2.  Członkostwo  sympatyka w Izbie ustaje w przypadku wystąpienia lub wykluczenia:

1)  wskutek wystąpienia – z datą otrzymanie przez Zarząd pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu z Izby;

2)  wskutek wykluczenia – z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał jej organów lub gdy dalsze członkostwo stowarzyszone lub członkostwo sympatyka w Izbie nie da się pogodzić z celami Izby, albo gdy godzi w jej dobre imię – z dniem wykluczenia.

3. Wykreślenie członka następuje na mocy uchwały Zarządu. O decyzji członek powiadamiany jest pisemnie.

4. Wykluczenie członka następuje uchwałą Zarządu podjętą na wniosek Prezesa Zarządu Izby. Prezes Zarządu Izby, kierując do Zarządu wniosek o wykluczenie, zawiadamia zainteresowanego o tym fakcie podając uzasadnienie i określając termin do złożenia wyjaśnień, nie krótszy niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia przez członka.

5. Skreślonemu lub wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

6.  W przypadku złożenia przez członka odwołania od uchwały Zarządu o jego wykreśleniu lub wykluczeniu, do chwili podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia tego odwołania, członkowi skreślonemu lub wykluczonemu nie przysługują prawa członka Izby inne niż prawo do rozpatrzenia jego odwołania.

 

 

 ROZDZIAŁ IV

Organy Izby

 

§ 17

Organami Izby są:

1)  Walne Zgromadzenie;

2)   Zarząd.

 

§ 18

1. W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, członkowie zwyczajni Izby, bądź też osoby fizyczne reprezentujące członków Izby będących osobami prawnymi.

2. Wyboru organów Izby dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

3. Kandydatury na stanowiska w organach Izby zgłaszać mogą członkowie zwyczajni.

4. Wszelkie pracy organów Izby wspomagane są poprzez działanie Biura Izby.

5.  Pracami Biura Izby kieruje Dyrektor Generalny Izby.

6.  Dyrektor Generalny Izby:

1)  nadzoruje czynności zarządcze Dyrektora Generalnego SA RIG;

2)   powołuje Zastępcę Dyrektora Generalnego SA RIG;

3)   podejmuje inne czynności, zastrzeżone dla niego w Statucie SA RIG.

 

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

2. Członkowie zwyczajni Izby mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu poprzez upoważnionych pełnomocników/przedstawicieli.

3. Każdy członek zwyczajny Izby ma na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.

4.  W Walnym Zgromadzeniu mogą brać również zaproszeni przez Zarząd goście z możliwością uczestnictwa w dyskusji oraz osoby wskazane w § 15 ust. 1 Statutu.

5.  Zarząd zawiadamia członków Izby o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

6.  Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane Zarządowi najpóźniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

7. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w ustępie poprzedzającym, Zarząd zawiadamia członków Izby o uzupełnieniu porządku obrad co najmniej na 10 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia przez wywieszenie uzupełnienia w siedzibie Izby.

8. Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia jedynie wówczas, jeżeli dotyczą członków władz Izby lub też zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca i jest zwoływane przez Zarząd.

3.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 członków Izby.

4. Członkowie Izby występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zobowiązani są określić porządek jego obrad.

5.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie 45 dni od daty złożenia żądania jego zwołania i obradować jedynie nad sprawami objętymi porządkiem obrad określonym zgodnie z ustępem poprzedzającym.

 

§ 21

1. Walne Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie jest ważne, jeśli uczestniczy w nim minimum 50% członków zwyczajnych Izby.

2.  W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie może odbyć się w tym samym dniu w drugim terminie, określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych członków. Informacja o tej zasadzie winna być zamieszczona w zawiadomieniu, o którym mowa w § 19 ust. 5 Statutu.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu, należy:

1)  uchwalenie i zmiany Statutu Izby;

2)  uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu wyboru organów Izby;

3)  zatwierdzenie regulaminów Zarządu Izby;

4)  wybór i odwołanie członków Zarządu Izby;

5)  wybór Prezesa Zarządu spośród wszystkich członków Zarządu Izby;

6)  wytyczenie kierunków oraz uchwalenie programów działania Izby;

7)  zatwierdzenie rocznego budżetu Izby, jego zmiana oraz określenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Izba może zaciągnąć;

8)  zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Izby oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych;

9)   udzielenie absolutorium Zarządowi Izby;

10)  podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Izby w Krajowej Izbie Gospodarczej;

11)  nabycie, zbycie, utworzenie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania;

12)  nabycie i zbycie nieruchomości;

13)  ustalenie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania;

14)  nadawanie tytułu Honorowego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu oraz Honorowego Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu;

15)  podejmowanie uchwał w sprawie powołania, rozwiązania oraz regulaminów działania a także statutu RIG;

16)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu, zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

 

§ 23

Zarząd kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu, należy:

1)  wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

2)  podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

3)  ustalanie zasad działalności finansowej Izby;

4)  określanie uprawnień członków stowarzyszonych;

5)  powoływanie i odwoływanie Dyrektora Generalnego Izby, o którym mowa w § 18 ust. 5 Statutu;

6)   wybór Wiceprezesa/Wiceprezesów Zarządu Izby;

7)   powołanie i odwoływanie Dyrektora Generalnego SA RIG;

8)   powoływanie i odwoływanie członków Rady Arbitrażowej SA RIG;

9)   wyznaczanie Przewodniczącego Rady Arbitrażowej SA RIG;

10) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Rady Arbitrażowej, arbitrów w SA RIG;

11) powoływanie i odwoływanie mediatorów działających w Centrum Mediacji;

12) wyrażanie zgody na wpis na listę arbitrów i mediatorów SA RIG członkom władz oraz pracownikom innego stałego ogólnego sądu arbitrażowego w Polsce, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Arbitrażową SA RIG;

13) wyrażanie zgody na uczestniczenie przez SA RIG, w działalności innego stałego ogólnego sądu arbitrażowego w Polsce, jako członkowie władz lub pracownicy tego sądu, a także promowanie jego działalności;

14) możliwość wniesienia sprzeciwu od podjętych uchwały Rady Arbitrażowych
na warunkach i zasadach określonych w statucie SA RIG;

15) wyrażanie zgody Dyrektorowi Generalnemu SA RIG na powierzanie kierowanie pracami Centrum Mediacyjnego, działającego w ramach SA RIG. wskazanemu pracownikowi Sekretariatu Sądu lub osobie wyróżniającej się wiedzą i doświadczeniem w zakresie mediacji;

16)  wyrażanie zgody na wpis na Listę Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu, Listę Mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu członków władz oraz pracowników innego stałego ogólnego sądu arbitrażowego w Polsce;

17) wyrażanie zgody na objęcia przez arbitra lub mediatora wpisanego na Listę Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu, Listę Mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kaliszu funkcji we władzach innego stałego ogólnego sądu arbitrażowego działającego w Polsce lub zatrudnienia w takim sądzie;

18)  wyrażanie zgody na uczestniczenie w działalności innego stałego sądu arbitrażowego w Polsce, jako członkowie władz lub pracownicy tego sądu, a także promowanie jego działalności przez Dyrektora Generalny SA RIG, Zastępcy Dyrektora Generalnego SA RIG, pracownika Sekretariatu SA RIG, członków Rady Arbitrażowej, w tym Przewodniczącego Rady Arbitrażowej SA RIG;

19)   ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Arbitrażowej, arbitrów, mediatorów, pracowników SA RIG oraz Dyrektora Generalnego SA RIG;

20)  podejmowanie innych czynności określonych w Statucie SA RIG.

 

§ 25

1.Zarząd Izby składa się minimum z 3 członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Izby. Liczebność członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 26

Oświadczenie woli za Izbę, w tym zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, składają Prezes Zarządu lub jeden z Wiceprezesów Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu lub Dyrektorem Generalnym Izby.

 

§ 27

1.W zależności od potrzeb Zarząd może powoływać doraźnie lub na stałe zespół lub komisje od określonych spraw, jak również ustanowić pełnomocników.

2. Tryb i zasady powoływania zespołów lub komisji, o których mowa w ust. 1, określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

§ 28

1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i jest kadencją wspólną dla członków tych organów.

2. Wybory do Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym.

3.  Mandaty członków Zarządu Izby wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję.

 

§ 29

1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje z chwilą:

1) odwołania;

2) zaprzestania pełnienia funkcji reprezentanta przez członka;

3) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji;

4) śmierci;

5) ustania członkostwa izby lub innej organizacji, której reprezentantem był członek danego organu;

6) upływu kadencji organu.

2. Z ważnych powodów, w czasie trwania kadencji, członek Zarządu może być odwołany
ze składu organu. Uchwałę w przedmiocie odwołania podejmuje Walne Zgromadzenie.

3. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu następuje w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V

Terenowe jednostki organizacyjne

 

§ 30

1. Zarząd powołuje i likwiduje Oddziały, Delegatury lub Przedstawicielstwa Izby będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi Izby. W okresie tworzenia Delegatury lub Oddziału Zarząd Izby powołuje jej Prezesa na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, do wyboru Zarządu Delegatury, Prezesa i Wiceprezesa Oddziału.

2. Delegatura Izby może powstać z inicjatywy co najmniej 3 członków zwyczajnych Izby prowadzących działalność gospodarczą na danym terenie lub z inicjatywy Zarządu.

3. Oddział może powstać z inicjatywy co najmniej 3 członków zwyczajnych Izby prowadzących działalność gospodarczą na danym terenie lub z inicjatywy Zarządu.

4. Przedstawicielstwo Izby może powstać tam, gdzie interes Izby uzasadnia taką decyzję, to jest m.in.: przy innej izbie gospodarczej, organie administracji państwowej i samorządowej, przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, lub przy przedstawicielstwie zagranicznym polskiej lub ogólnoeuropejskiej organizacji przedsiębiorców. Przedstawicielstwo może być jednoosobowe. Powołany przedstawiciel Izby nie musi być jej członkiem. Zadaniem Przedstawicielstwa jest promowanie działalności Izby i województwa wielkopolskiego na obszarze, na którym działa.
Do Przedstawicielstwa stosuje się odpowiednio przepisy o Oddziale za wyjątkiem reprezentacji.

5.  Podstawowym zadaniem powołanej terenowej jednostki organizacyjnej jest współpraca z samorządem terytorialnym szczebla, na którym został powołany.

6.  Wybory w Delegaturach i Oddziałach Izby przeprowadza się w okresie 3 miesięcy, poprzedzających Walne Zgromadzenie Izby. Regulamin wyborów określa uchwała Zarządu Izby.

7. Delegatury i Oddziały reprezentują lokalnych przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie oraz podejmują działania w ramach celów i działań Izby określonych w § 5 i § 6 Statutu.

8. Obszarem działalności terenowych jednostek organizacyjnych jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

§ 31

1.  Pracą Delegatury kieruje Zarząd Delegatury, składający się minimum z 3 członków,
w tym z Prezesa Delegatury.

2.  Zarząd Delegatury wybierany jest przez podmioty gospodarcze zrzeszone w Izbie, prowadzące działalność gospodarczą na terenie objętym działaniami Delegatury.

3.  Zarząd Delegatury działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Delegatury i zatwierdzonego przez Prezesa Izby

4.  Oświadczenie woli za Delegaturę Izby składają dwaj członkowie Zarządu Delegatury, w tym Prezes Delegatury, na podstawie decyzji Zarządu Delegatury, o ile nie dotyczą one skutków finansowych dla Izby.

5.  W przypadku oświadczeń woli za Delegaturę, wywołujących skutki finansowe dla Izby Zarząd Delegatury musi otrzymać stosowne pisemne pełnomocnictwo, zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w § 26 Statutu.

6.  Pracą Oddziału kieruje Prezes i Wiceprezes Oddziału zwani Zebraniem Członków Oddziału, wybierani przez Zarząd Izby.

7. Zebranie Członków Oddziału działa na podstawie zaproponowanego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Prezesa Izby.

8.  Oświadczenie woli za Oddział Izby składają dwaj członkowie Zebrania Członków Oddziału, w tym Prezes Oddziału na podstawie decyzji Zebrania Członków Oddziału,
o ile nie dotyczą one skutków finansowych dla Izby.

9.  W przypadku oświadczeń woli za Oddział, wywołujących skutki finansowe dla Izby Zebranie Członków Oddziału musi otrzymać stosowne pisemne pełnomocnictwo zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w § 26 Statutu.

10.  Prezes Izby po konsultacji z pozostałymi członkami Zarządu ma prawo uchylać niezgodne z prawem lub Statutem Izby uchwały i decyzje Zarządu Delegatury oraz decyzje Zebrania Członków Oddziału.

 

§ 32

1. Delegatury Izby i Oddziały Izby mogą posiadać własne środki finansowe.

2. Środki finansowe Delegatury Izby i Oddziału Izby powstają z prowadzonej przez Delegaturę lub Oddział działalności gospodarczej, uzyskanych dotacji, darowizn i subwencji.

3. Środki finansowe Przedstawicielstwa powstają z dotacji Izby, dotacji innych podmiotów, funduszy zewnętrznych, uczestnictwa w programach funduszy UE, darowizn oraz wsparcia członków Izby.

4.  Działania Statutowe i gospodarcze Delegatury lub Oddziału muszą być prowadzone w ramach posiadanych środków własnych lub przyznanych przez Zarząd Izby.

 

 ROZDZIAŁ VI

Majątek i budżet Izby

 

§ 33

Majątek Izby stanowią m.in. ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

 

§ 34

Przychody Izby pochodzą z następujących źródeł:

1)  wpisowego;

2)   składek członkowskich i opłat obowiązkowych;

3)   dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

4)   wpływów z funduszy unijnych;

5)   wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Izby oraz przychodów z majątku Izby;

6)   wpływów z działalności SA RIG;

7)    innych przychodów, takich jak nadzwyczajne składki członkowskie uchwalane
w związku ze szczególnymi potrzebami Izby;

 

§ 35

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej i wpisowego ustala Walne Zgromadzenie.

2.  Z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, składka opłacana jest z góry raz w roku, do końca pierwszego kwartału.

3.  W przypadku przyjęcia w poczet członków w trakcie roku kalendarzowego, członek uiszcza składkę członkowską w ciągu jednego miesięcy od nabycia członkostwa, proporcjonalnie do końca roku kalendarzowego.

4.  Składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa.

 

  

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu, łączenie i rozwiązanie Izby

 

§ 36

1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, w pierwszym terminie, przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W drugim terminie uchwała, o której mowa wyżej może być podjęta bez względu
na liczbę obecnych członków.

3. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Izby.

4. Walne Zgromadzenie po uchwaleniu Uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanowi likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 37

1. Uchwała w sprawie połączenia się Izb może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie, a w drugim terminie może być podjęta
bez względu na liczbę obecnych członków.

2. W przypadku łączenia się Izby z inną Izbą, Walne Zgromadzenie podejmie decyzje
o ustanowieniu nowych władz Izby.

3. W razie zbiorowego przystąpienia do Izby członków innej Izby, zasady tego przystąpienia, w tym wysokość składek i wpisowego ustala Zarząd Izby.