« Wróć

Poręczenia kredytowe

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu w miesiącu czerwcu podpisała umowę o współpracy z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu, podległym Marszałkowi Województwa. Na mocy tej umowy Izba ustanowiona została prawnym przedstawicielem tego Funduszu na obszar południowej Wielkopolski

Poręczenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA jest formą dobezpieczenia kredytu lub pożyczki.

O poręczenie Funduszu mogą ubiegać się Przedsiębiorcy:

- mający siedzibę,

- prowadzący działalność gospodarczą,

- realizujący inwestycje,

- rozpoczynający działalność gospodarczą na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto Przedsiębiorcy powinni:

- zatrudniać nie więcej niż 250 pracowników,

- osiągać roczny przychód netto nie przekraczający 40 mln Euro,

- prowadzić system księgowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazać znaczącej straty,

- terminowo realizować swoje zobowiązania wobec Skarbu Państwa, ZUS oraz organów lokalnych,

- posiadać organizacyjne i techniczne możliwości dostosowane do charakteru, rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności lub projektu inwestycyjnego.

Przedmiotem poręczenia może być:

- spłata kredytu bankowego lub pożyczki bankowej w złotych polskich lub walucie obcej udzielonych przez bank współpracujący z Funduszem,

- spłata pożyczki zaciągniętej w walucie polskiej lub obcej w instytucji finansowej innej niż bank, których udzielenie sprzyja:

   - rozwojowi Województwa Wielkopolskiego,

   - przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości,

   - powstawaniu nowych miejsc pracy, jak i utrzymania już istniejących.

Poręczeniem nie może być objęta:

- spłata kredytów i pożyczek udzielanych na cele inne niż gospodarcze,

- spłata kredytów zaciąganych na finansowanie działalności leasingowej,

- spłata kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę kredytów lub pożyczek w innym banku,

- spłata pożyczek udzielanych przez osoby fizyczne,

- spłata linii faktoringowej.

Podstawowym warunkiem otrzymania poręczenia jest:

- Uzyskanie promesy kredytowej banku i przedłożenie Funduszowi wniosku o poręczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania przez Fundusz oceny ryzyka - wnioski i dokumenty składa się w placówkach banków współpracujących z Funduszem lub bezpośrednio w siedzibie Funduszu.

- Zawarcie umowy o udzielenie poręczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

- Ustanowienie zabezpieczeń na rzecz Funduszu - weksel in blanco opatrzony klauzulą "bez protestu" i deklaracja wekslowa, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Regulaminu.

- Uiszczenie opłat prowizyjnych i kosztów, o których mowa w §21 Regulaminu.

- Oświadczenie przedsiębiorcy o akceptacji postanowień Regulaminu.

- Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu (dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o kredyt lub pożyczkę w banku.)

- Max kwota poręczenia nie może być wyższa niż 5% kapitału zakładowego Funduszu.


- Fundusz odpowiada do kwoty nie większej niż:

   - 70% kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki bankowej,

   - 50% kwoty udzielonej pożyczki przez instytucję finansową inną niż bank.


- Max okres poręczenia:

   - kredyt i pożyczka bankowa - do 5 lat,

   - pożyczka zaciągnięta w instytucji finansowej innej niż bank - do 5 lat

 

Opłaty i prowizje

Fundusz pobiera stałą opłatę za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia wynoszącą 100 zł. Opłaty prowizyjne wynoszą od 0.5% do 2.5 % kwoty poręczenia w zależności od okresu trwania poręczenia.