Działania

W ramach działań statutowych Izba realizuje następujące cele:
- współpracę z centralnymi i terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno - zawodowymi

- tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej

- wykonywanie zadań w zakresie współpracy z zagranicą

- udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo - konsultingowej

- inspirowanie i pomoc organizacyjną w działalności marketingowej i promocji, w tym organizowanie misji handlowych, wystaw i targów

- prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej oraz kulturalnej i sportowo - turystycznej służącej integracji członków Izby

- delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz administracji państwowej oraz samorządowej

- wskazywanie podmiotom gospodarczym ekspertów w poszczególnych dziedzinach