« Wróć

Cele i zadania

Zadaniem Izby jest w szczególności:

1.  Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów państwa, administracji państwowej i samorządowej oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

2.  Podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych.

3.  Współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej, w tym także w zakresie współpracy zagranicznej.

4.   Wyrażanie opinii o  stanie rozwoju gospodarczego oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej, a w szczególności wnioskowanie o zmianę, nowelizację i tworzenie przepisów prawnych w tej dziedzinie.

5.   Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą.

6.   Rozwój i podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników.

7.   Kształcenie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych.

8.   Wykonywanie innych zadań powierzonych Izbie na jej wniosek lub za jej zgodą.