« Wróć

Walne Zgromadzenie RIG-24.06.2021

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu (dalej zwanej ,,RIG w Kaliszu), zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r., na godzine 15.00 lub w przypadku braku wymaganego quorum na godzine 15.15 (drugi termin) w Restauracji MARGO, pod adresem: ul. Łódzka 151, 62-800 Kalisz.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Wybór Komisji Uchwal i Wniosków oraz Skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie sprawozadania Zarządu z działalności RIG w Kaliszu za 2020 rok.

6. Rozpatrzenie sprawozadania finansnowego RIG w Kaliszu za 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności RIG w Kaliszu za 2020 rok;

2) zatwierdzenia sprawozadania finasnowego RIG w Kaliszu za 2020 rok;

3) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu RIG w Kaliszu - Panu Ryszardowi Moczyńskiemu za 2020 rok;

4) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu RIG w Kaliszu - Pani Margocie Suszynskiej za 2020 rok;

5) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu RIG w Kaliszu - Panu Maciejowi Witczakowi za 2020 rok;

6) udzielenia absolutorium Wieprezesowi Zarządu RIG w Kaliszu - Panu Markowi Nowackiemu za 2020 rok;

7) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu RIG w Kaliszu - Panu Maciejowi Borowiakowi za 2020 rok;

8) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu RIG w Kaliszu - Panu Andrzejowi Spychalskiemu za 2020 rok;

9) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu RIG w Kaliszu - Panu Remigiuszowi Kalwarskiemu za 2020 ro;

10) udzielenia absolutorium Członkowi Zarzadu RIG w Kaliszu - Panu Łukaszowi Okoniowi za 2020 rok;

11) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu RIG w Kaliszu - Panu Karolowi Wojdziakowi za 2020 rok;

12) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu RIG w Kaliszu - Panu Krzysztofowi Michalakowi za 2020 rok;

8. Pzredstwienie propozycji zmian w statucie RIG w Kaliszu m.in. w zakresie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia zakresu jej uprawnień, trybu jej wyboru i okresu kadencji.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie:

1) zmiany statutu RIG w Kaliszu w zakresie §17; §20 ust. 3; §22 pkt  4, 8, 9, 15, dodania §291 - §294;

2) przyjęcia tekstu jednolitego statutu RIG w Kaliszu.

10. Zgłaszanie kandydatur członków Komisji Rewizyjnej RIG w Kaliszu.

11. Podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym w przedmiocie powołania członków Komisji Rewizyjnej.

12. Zgłasznie kandydatur członków Zarządu RIG w Kaliszu.

13. Podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym w przedmiocie:

1) powołania członków Zarządu RIG w Kaliszu;

2) wyboru Prezesa RIG w Kaliszu.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym w przedmiocie przyjęcia wniosków i postulatów wynikajacych z dyskusji.

16. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie moze odbyć sie w tym samym dniu w drugim terminie (godz. 15.15), a jego uchwały sa ważne bez względu na liczbe obecnych członków.

 

 

Dodany 02.06.2021