« Wróć

Statut

Statut

Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu

(tekst jednolity)

 

Statut Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu

w  podanym brzmieniu został przyjęty

przez Walne Zgromadzenie Izby,

dnia 20.11.1998 r. w Kaliszu

 

Spis treści:

Rozdział I       Postanowienia ogólne

Rozdział II     Cele i formy działania

Rozdział III    Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV    Organy Izby

Walne Zgromadzenie

Zarząd

Rozdział V      Gospodarka finansowa i majątek Izby

Rozdział VI    Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

 

 

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu w dalszej części zwana Izbą, jest dobrowolną  i samorządną organizacją zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze działania Izby.

§ 2.

Izba działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.

§ 3.

Obszarem działania Izby jest województwo wielkopolskie, a siedzibą Izby miasto Kalisz.

§ 4.

Izba może współpracować i być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji i stowarzyszeń.

§ 5.

Izba posiada osobowość prawną i ma prawo używania następujących pieczęci:

1.Pieczęć okrągła z godłem państwowym pośrodku i z napisem w otoku (Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu).

2.Pieczęć podłużna z napisem:  (Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu i adresem Izby).

§ 6.

Izba jest niezależna od jakichkolwiek organizacji politycznych i społecznych, w swej działalności może współpracować z każdą organizacją realizującą cele zbieżne z celami Izby.

 

 

Rozdział II.

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 7.

Zadaniem Izby jest w szczególności:

1.      Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów państwa, administracji państwowej i samorządowej oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

2.      Podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych.

3.      Współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej, w tym także w zakresie współpracy zagranicznej.

4.      Wyrażanie opinii o  stanie rozwoju gospodarczego oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej, a w szczególności wnioskowanie o zmianę, nowelizację i tworzenie przepisów prawnych w tej dziedzinie.

5.      Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą.

6.      Rozwój i podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników.

7.      Kształcenie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych.

8.    Wykonywanie innych zadań powierzonych Izbie na jej wniosek lub za jej zgodą.

§ 8.

 

Izba realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

1.   Współpracę z centralnymi i terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno - zawodowymi.

2.   Tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej.

3.   Wykonywanie zadań w zakresie współpracy z zagranicą.

4.   Udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo - konsultacyjnej.

5.   Inspirowanie i pomoc organizacyjną w działalności marketingowej i promocji, w tym organizowanie misji handlowych, wystaw i targów.

6.   Współpraca z właściwymi organami oświatowymi w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego.

7.   Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej oraz kulturalnej i sportowo - turystycznej służącej integracji członków Izby.

8.   Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz administracji państwowej oraz samorządowej.

9.   Wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej.

10. Organizowanie  rozstrzygania sporów  w  drodze postępowania polubownego i pojednawczego.

11. Ustanowienie ekspertów Izby, a także wskazywanie podmiotom gospodarczym ekspertów w poszczególnych dziedzinach.

12. Tworzenie komisji społecznych oraz rad  i  innych  zespołów kolegialnych służących pomocą w wypracowaniu stanowiska Izby.

13. Tworzenie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów, mogących wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi służyć realizacji statutowych celów Izby.

 

 

Rozdział III.

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.

Członkowie Izby dzielą się na zwyczajnych zwanych dalej członkami i honorowych oraz stowarzyszonych.

§ 10.

1.   Członkiem Izby może zostać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na obszarze działania Izby z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe, który zobowiązuje się do przestrzegania Statutu Izby i postanowień jej władz, jak również  do  prowadzenia działalności  gospodarczej  w sposób zgodny  z  zasadami postępowania solidnego przedsiębiorstwa.

2.   Przyjęcie w poczet członka Izby następujące na podstawie uchwały zarządu Izby po:

a.   złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej,

b.   przedstawieniu dokumentu stwierdzającego statut prawny podmiotu,

c.   wniesienie wpisowego

Członkowie Założyciele Izby stają się jej członkami w momencie zarejestrowania Izby.

3.   Zarząd Izby odmawia przyjęcia w poczet członków Izby, jeżeli dotychczasowa działalność kandydata sprzeczna jest z zasadami przyjętymi przez Izbę.

4.   Członkowie Izby realizują swoje prawa oraz obowiązki:

a.   osobiście lub przez umocowanych przez siebie przedstawicieli w przypadku osób fizycznych,

b.   poprzez przedstawicieli w przypadku gdy członkiem Izby jest osoba prawna,

c.   jeden przedstawiciel reprezentować może tylko jednego członka

5.   Członkiem stowarzyszonym może zostać podmiot lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na obszarze działania Izby, po akceptacji przez Zarząd Izby.

§ 11.

1.   Członkostwo Izby członek traci na skutek:

a.   zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej,

b.   wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu,

c.   śmierci osoby fizycznej,

d.   rezygnacji z członkostwa,

e.   niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,

2.   Uchwały w sprawach wymienionych w pkt.1 podejmuje Rada Izby przysyłając niezwłocznie swoją uchwałę wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu członkowi listem poleconym.

§ 12.

W przypadkach w których mowa w  § 10 pkt. 3  i § 11  zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedniej Uchwały.

§ 13.

Członkowie mają prawo do:

1.   Uczestniczenia w pracach Izby, korzystania z jej urządzeń i pomocy.

2.   Wybierania i bycia wybieranym do władz Izby.

3.   Zgłoszenia wniosków dotyczących działalności Izby.

4.   Powoływania się na członkostwo w Izbie w korespondencji, reklamie lub innych materiałach i oświadczeniach.

5.   Otrzymywania  wszystkich materiałów Izby oraz publikowania swoich tekstów w tych materiałach na ogólnie przyjętych zasadach.

6.   Członkostwa w innych organizacjach i stowarzyszeniach, w tym w innych Izbach Gospodarczych, o ile ich założenia nie stoją w sprzeczności z założeniami i działalnością Izby.

§ 14.

Członkowie Izby mają następujące obowiązki:

1.   Uczestniczenia w realizacji statutowych celów i zadań Izby.

2.   Przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich.

3.   Przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Izby.

4.   Wpłacenia wpisowego w chwili przystąpienia do Izby oraz terminowego płacenia składek członkowskich.

§ 15.

Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się w realizowaniu celów Izby.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Izby.

 

 

Rozdział IV.

ORGANY IZBY

§ 16.

Organami Izby są:

1.   Walne Zgromadzenie Izby.

2.   Zarząd Izby.

§ 17.

1.   W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, członkowie Izby, bądź też osoby fizyczne reprezentujące członków Izby będących osobami prawnymi.

2.   Osoba fizyczna wchodząca w skład Zarządu Izby będąca reprezentantem osoby prawnej - członka Izby, w razie popełnienia przestępstwa z niskich pobudek (stwierdzonego pełnomocnym wyrokiem sądu) lub utraty mandatu do reprezentowania osoby prawnej członka Izby traci prawo do wchodzenia w skład Zarządu Izby.

§ 18.

1.   Kadencja organów Izby trwa 3 lata.

2.   Wybory do władz Izby odbywają się w głosowaniu tajnym chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. W podobny sposób następuje również odwołanie członków władz.

3.   Mandaty członków Zarządu Izby wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję.

 

WALNE ZGROMADZENIE

§ 19.

Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie.

1.   Walne zgromadzenie zwołane jest przez Zarząd Izby i odbywa się corocznie, najpóźniej do 30.06.

2.   O miejscu terminie i porządku obrad Zarząd Izby zawiadamia członków Izby co najmniej 21 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

3.   Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane Zarządowi Izby najpóźniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

4.   Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w ust. 3, Zarząd zawiadamia członków Izby o uzupełnieniu porządku obrad co najmniej na 10 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia przez wywieszenie uzupełnienia w siedzibie Izby.

§ 20.

1.   Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może zwołać Zarząd Izby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Izby.

2.   Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w § 19 – z zastrzeżeniem ust.4.

3.   Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia jedynie wówczas, jeżeli dotyczą członków władz Izby lub też zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

1.   W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście lub przez upełnomocnionych przedstawicieli.

2.   Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.

§ 22.

1.   Walne Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie jest ważne, jeśli uczestniczy w nim minimum 50% członków Izby.

2.   Walne Zgromadzenie może odbyć się w drugim terminie ustalonym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie w ogłoszeniu o jego zwołaniu bez względu na ilość uczestniczących w nim członków Izby.

3.   Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 23.

1.   Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a.   uchwalenie Statutu Izby i zmiany w Statucie,

b.   uchwalenie regulaminu wyboru władz Izby oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

c.   zatwierdzenie regulaminów Zarządu Izby,

d.   wybór i odwołanie członków Zarządu Izby,

e.   wytyczenie kierunków oraz uchwalenie programów działania Izby,

f.    zatwierdzenie rocznego budżetu Izby, jego zmiana oraz określenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Izba może zaciągnąć,

g.   zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Izby oraz zatwierdzenie zamknięć rachunkowych,

h.   udzielenie absolutorium Zarządowi Izby,

i.     podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Izby w Krajowej Izbie Gospodarczej,

j.     nabycie, zbycie, utworzenie i wydzierżawienie wyodrębnionych jednostek gospodarczych oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania,

k.   nabycie i zbycie nieruchomości,

l.     ustalenie wysokości składek członkowskich oraz wysokość i zasad uiszczania wpisowego,

m.   podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu,

2.   Walne Zgromadzenie może w drodze Uchwały przekazać niektóre swoje kompetencje Zarządowi Izby.

 

ZARZĄD

§ 24.

1.   Zarząd kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.   Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych Statutem dla innych organów.

§ 25.

1.   Zarząd Izby składa się minimum z 3 członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Izby. Liczebność członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie.

2.   Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Izby.

3.   Sposób powołania Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Izby określa Walne Zgromadzenie Izby.

4.   W celu prowadzenia działalności usługowej oraz koordynacji bieżącej działalności, Zarząd może utworzyć Biuro Izby.

§ 26.

Oświadczenie woli za Izbę składają dwaj członkowie Zarządu, lub członek Zarządu i Dyrektor Biura, w tym Prezes Zarządu lub jeden z Wiceprezesów Zarządu.

§ 27.

1.   W zależności od potrzeb Zarząd może powoływać doraźnie lub na stałe komisje problemowe, będące organem pomocniczym Zarządu przy opracowaniu i realizacji określonych zadań.

2.   Tryb i zasady powoływania komisji, o których mowa w ust.1 określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

 

Rozdział V

GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTEK IZBY

§ 28.

Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§ 29.

Majątek Izby powstaje między innymi z:

1.   Składek członkowskich i wpisowego,

2.   Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3.   Wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Izby,

4.   Wpływów z działalności statutowej,

5.   Dochodów z majątku Izby.

§ 30.

Wysokość rocznej składki oraz wpisowego ustala Walne Zgromadzenie.

§ 31.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zarząd Izby.

 

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE IZBY

§ 32.

1.   Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przez obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.   W drugim terminie uchwała, o której mowa wyżej może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.

3.   Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Izby.

4.   Walne Zgromadzenie po uchwaleniu Uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanowi likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33.

Uchwała w sprawie połączenia się Izb może być podjęta przez Wolne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.

1.   W przypadku łączenia się Izby z inną Izbą, Walne Zgromadzenie podejmie decyzje o ustanowieniu nowych władz Izby.

2.   W razie zbiorowego przystąpienia do Izby członków innej Izby, zasady tego przystąpienia, w tym wysokość składek i wpisowego ustala Zarząd Izby.