« Wróć

Walne Zgromadzenie RIG - 22.03.2018 r.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. o godz. 12.00 w pierwszym terminie i o godz. 12.15 w drugim terminie w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości sala seminaryjna II piętro.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia – Marek Antczak

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Protokolanta

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności RIG za 2017 r. i prezentacja bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 r.

6. Sprawozdanie zespołu audytowego finansów Izby.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał: • O zatwierdzeniu bilansu i rachunku zysków i strat za 2017 r. oraz przeznaczeniu zysku na działalność statutową. • O udzieleniu absolutorium Zarządowi Izby za 2017 r. • O przyjęciu wniosków i postulatów wynikających z dyskusji.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

Dodany 03.04.2018

Galeria zdjęć