« Wróć

Ochrona własności przemysłowej +

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu jest partnerem współrealizującym projekt Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach”.

 

W jego ramach zobowiązała się do:

1. Promowania projektu przez umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej Izby.

2. Przekazania informacji na temat projektu do firm członkowskich wykonawcy.

3. Zorganizowania konferencji prasowej promującej warsztaty oraz przedstawiającej podstawowe informacje o korzyściach z ochrony własności przemysłowej.

4. Przeprowadzenia działań promujących związanych z organizowanymi w ramach projektu warsztatów pt. „Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach”. Nowoczesne narzędzia do oceny korzyści jakie przedsiębiorcom przynosi wdrażanie ochrony na wybranych rynkach międzynarodowych.

5. Dystrybucji wśród członków Izby przygotowanych w ramach projektu –publikacji.

6. Objęcia działaniami promocyjnymi wskazanych podmiotów znajdujących się w bazie innowacyjnych firm tworzonej w ramach projektu „IP Hermes”.

7. Zamieszczenie informacji o projekcie w systemie informacyjnym kierowanym do członków Izby oraz podmiotów nie zrzeszonych w Izbie.

O projekcie

Krajowa Izba Gospodarcza jest realizatorem projektu pt. "IP HERMES Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną. 

Polscy przedsiębiorcy zbyt rzadko uzyskują patenty czy chronią znaki towarowe, ponieważ uważają, że ewentualne korzyści z podjęcia tych działań są zbyt małe w stosunku do wymaganych nakładów. Powszechne jest również przekonanie, że aplikowanie o środki unijne na ten cel jest zbyt skomplikowane. W związku z tym część przedsiębiorców nie podejmuje nawet próby pozyskania środków pomocowych. Działania projektowe przyczynią sie do weryfikacji tej obiegowej opinii. 

Z doświadczeń KIG wynika, że najłatwiej jest przekonać przedsiębiorców do stosowania promowanych rozwiązań poprzez pokazywanie korzyści. Mówienie językiem korzyści, a także wskazywanie zagrożeń wymaga przygotowania dobrych argumentów. Dla przedsiębiorców bardzo ważne są sprawdzone wzory, głownie doświadczenia innych firm, które odniosły sukces, i które można porównać do typowych sytuacji w polskich firmach. Dlatego istotnym elementem realizowanego projektu są krótkie filmy, których celem będzie pokazanie naocznych, „żywych” przedsiębiorców, których firmy już skorzystały z ochrony własności przemysłowej. W ramach projektu stworzymy także internetowe narzędzia służące do:

  1. samodzielnej oceny czynników zagrożenia utratą własności przemysłowej;
  2. planowania strategii rozwojowej w oparciu o posiadane prawa własności przemysłowej.

Celem projektu jest:

  1. przekonanie innowacyjnych firm do podjęcia działań, zmierzających do ochrony własności przemysłowej poprzez wskazanie korzyści jakie przynosi świadome zarządzanie własnością intelektualną oraz zagrożeń związanych z pomijaniem kwestii własności intelektualnej w działalności firm.
  2. przekazanie przedsiębiorcom informacji dotyczących możliwości skorzystania z funduszy pomocowych w procedurze uzyskiwania praw własności przemysłowej.

Własność intelektualna (ang. intellectual property) definiowana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (The World Intellectual Property Organization - WIPO) odnosi się do tworów umysłu: wynalazków, utworów literackich i artystycznych oraz symboli, nazw, grafiki i wzorów stosowanych w handlu. Własność intelektualną dzieli się na dwie kategorie: własność przemysłową, która obejmuje wynalazki (patenty), znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne i źródła oraz na prawa autorskie, które obejmują dzieła literackie i artystyczne, takie jak powieści, poezję i dramaty, filmy, utwory muzyczne, dzieła sztuki, takie jak rysunki, obrazy, fotografie, rzeźby, architekturę i technikę. 

W odniesieniu do definicji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, na gruncie polskiego prawa pod pojęciem własności intelektualnej należy rozumieć prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej, które obejmują:

prawo własności przemysłowej dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.
prawo autorskie i prawa pokrewne,
prawa do baz danych.
Polscy przedsiębiorcy przywiązują zbyt małą uwagę do ochrony własności intelektualnej, głównie z powodu braku wiedzy, jak wykorzystać wspomnianą ochronę w budowaniu strategii rozwojowej firmy. Często nie dostrzegają zagrożeń wynikających z braku ochrony i nie znają korzyści płynących z ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy uzyskanych patentów. Dlatego tak istotne jest pokazanie przedsiębiorcom, iż ochrona i czerpanie korzyści z nowo tworzonej własności intelektualnej są jednym z najważniejszych czynników tworzenia przewagi konkurencyjnej oraz przyczynia się do wzrostu i rozwoju innowacyjności. 

Realizacja projektu rozpoczęła się 01 stycznia 2010, a zakończenie przewidziane jest do 30 czerwca 2011 roku.

Dodany 03.04.2018